Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 5-års grupper, alternativ MMMM. Hele landet, 2018 - 2040

  1. ID 85438
  2. Stikkord 11668 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram innbyggere prognoser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11668