Folkemengde framskrevet, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, alternativ MMMM, 2022 - 2100

  1. ID 131613
  2. Stikkord 13599 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram innbyggere innvandrere innvandring prognoser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13599